Uitnodiging ALV 23 maart 2020.

Graag nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering. Wij hopen op een grote opkomst. Afmelden, mocht u niet aanwezig kunnen zijn bij secretaris@hetsnellewiel.nl

Helaas ontvangen wij steeds vaker uitnodigingen die per mail gestuurd worden retour omdat het e-mailadres niet meer correct zou zijn. Heb je deze uitnodigingen niet per mail ontvangen? Stuur dan een mailtje aan ledenadministratie@hetsnellewiel.nl.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING SNELLE WIEL – BESTRONICS
Datum: 23 maart 2020
Plaats: Feesttempel Ambiani
Tijd: 19:30uur.

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Huldiging clubkampioenen en kampioenen.
  Huldiging van de clubkampioenen en medaillewinnaars op (inter)nationale kampioenschappen.
 4. Vaststellen notulen ALV van 25 maart 2019.
 5. Voorstel contributieverhoging.
 6. AVG
 7. Bestuurssamenstelling, organogram en vacatures.
  Jos Cornelis, penningmeester, aftredend en herkiesbaar Regina Cornelis, secretaris, aftredend en herkiesbaar Wilfred Klappe, jeugd, aftredend
  Vacant: voorzitter, bestuurslid algemene zaken, bestuurslid 16+
  Eventuele nieuwe kandidaten voor vacante bestuursfuncties kunnen zich tot 7 dagen voor de ALV melden bij Regina Cornelis, e-mail: secretaris@snellewiel.nl.

  PAUZE

 8. Financieel jaarverslag 2019, begroting 2020 en benoeming nieuwe kascommissieleden.
  Het financieel jaarverslag van 2019 ligt één week voorafgaande aan de ALV ter inzage bij de penningmeester.
 9. Jaarverslagen.
  De jaarverslagen van de sportieve afdelingen staan één week voorafgaande aan de ALV op de website.
 10. Huldiging jubilarissen.
 11. Uitreiking Theo Kraaijvanger bokaal.
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting en dankwoord.